Privaatsustingimused

FKarena OÜ
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Klientide isikuandmete vastutav töötleja on FKarena OÜ asukohaga Ristiku 10, Tallinn, tel 555 14 662 ja e-kiri info@fkarena.ee. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel 555 14 662 ja e-kiri info@fkarena.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Kliendi nimi, ettevõte (vajadusel), telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

FKarena OÜ kogub kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

  • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse teenusest huvitatud klientidega suhtluseks, teenuste tellimiseks seotud läbirääkimiste pidamiseks;
  • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete ja infokirjade saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku;
  • Ostuajaloo andmeid (teenuse kasutamise kuupäev, teenuse sisu, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  • Kliendi IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest FKarena OÜ-d e-posti teel.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

FKarena OÜ töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

FKarena OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. FKarena OÜ kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on kliendile läbipaistev;

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub FKarena OÜ minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui FKarena OÜ soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib FKarena OÜ andmed selliselt, et klient ei ole enam tuvastatav;

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. FKarena OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).

FKarena OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida FKarena OÜ andmekaitseametniku käest.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga kokkulepitud teenuste täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

FKarena OÜ töötleb kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui klient on selleks andnud enda nõusoleku. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks kliendi antud nõusolek.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse FKarena OÜ klienditoele kliendi broneeringute haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kuna FKarena OÜ raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmete edastamine FKarena OÜ volitatud töötlejatele toimub FKarena OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust FKarena OÜ-ga e-posti teel. Kui klient on avaldanud soovi saada FKarena OÜ uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse FKarena OÜ andmekaitseametniku e-posti aadressile info@fkarena.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@fkarena.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili. Küpsiseid on kahte tüüpi.

  • Püsiküpsised jäävad Teie arvuti küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et tunda ära, et Te olete korduv lehe külastaja ning kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele ning koguda statistilisi andmeid.
  • Seansiküpsised on ajutised ning kustuvad, kui Te veebilehelt lahkute või veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada lehe teatud funktsioonide, nt sisselogimise võimaldamiseks ja erinevate teemade avamiseks.

Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.